FAQ

Vad gäller på Fanzineverkstaden?
Fanzineverkstaden är byggd på gemensamt arbete och solidaritet, precis som andra kollektivverkstäder. Vi finns alltid på plats under bokade tider för att erbjuda hjälp och stöd, men vår roll är inte att göra jobbet åt er.

Eftersom vår verkstad drivs ideellt, helt utan ersättning, är det viktigt för oss att medlemmarna har förståelse för att vi även arbetar med våra egna projekt under tiden på verkstaden.

Vi är ingen servicepersonal, vi är inget företag, vi är en allmännyttig ideell förening utan något som helst vinstintresse. Respekt för utrymmet, ömsesidig respekt för varandras arbete och insats är viktig för oss. När du blir medlem blir du en del av föreningen, du blir ingen kund. Detta innebär att alla plockar undan och/eller diskar efter sig, håller tonen på en låg nivå om telefonen ringer, kommer i tid till bokningar och dylikt.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Kan jag bli medlem?
Kravet för att bli medlem i Fanzineverkstaden är att du ska vara minst 18 år och syssla med serier och/eller bildkonst.

Hur blir jag medlem?
Du blir medlem genom att ansöka via vår medlemskapssida.
När din ansökan är godkänd skickar vi dig en faktura med medlemsavgiften tillsammans med dina medlemsuppgifter och bokningsinstruktioner. Efter du betalt medlemsavgiften är du välkommen in för ditt första besök!

Kan jag besöka verkstaden innan jag blir medlem?
Kontakta oss för att boka in en tid och kika på verkstaden!
Läs gärna om verkstadsutrymmet och maskinparken på vår verkstadssida.

Får jag ta med mig en vän till verkstaden?
Nej, medlemskapet i Fanzineverkstaden är personligt. Behöver du bärhjälp får någon självklart hjälpa dig till och från verkstaden, men personen får inte stanna kvar som sällskap (såvida inte personen blir medlem i verkstaden själv).

Kan ni trycka upp saker åt mig?
Nej.

Kan ni göra mina tryckfiler åt mig?
Nej. Däremot kan vi hjälpa till med tips och råd om du är osäker på hur du ska göra.

Jag har ett företag och vill printa företagsmaterial! Kan jag bli medlem?
Fanzineverkstaden är inte till för att egenföretagare endast ska skriva ut material direkt kopplat till sin affärsverksamhet, t.ex. visitkort, merch, annan reklam och ordrar. Så nej, om du planerar att bara skriva ut företagsrelaterade saker så är Fanzineverkstaden inget för dig. Du kan använda Medialab på Stadsbiblioteket för den typen av arbete.

MEDLEMSPECIFIKA FRÅGOR

Har ni en prislista för material?
Ja! Den hittar du här.

Hur ofta skickar ni ut materialfakturor?
Ett par gånger per år. Hur ofta det blir beror helt på tiden vi har att lägga på verkstaden.

Fanzineverkstaden is built on joint work and solidarity, just like other collective workshops. We are always on site during booked times to offer help and support, but our role is not to do the work for you.

Since our workshop is run on a non-profit basis, completely without pay, it is important to us that the members understand that we also work on our own projects during our time at the workshop.

We are not service staff, we are not a company, we are a non-profit association with no profit-interest whatsoever. Respect for the space, mutual respect for each other’s work and effort is important to us. When you become a member, you become part of the association, you do not become a customer. This means that everyone cleans up after themselves, keeps a low voice when talking on the phone, arrive on time for booikings, etc.

GENERAL QUESTIONS

Can I become a member?
The requirement to become a member is that you must be at least 18 years old and make comics and/or visual arts.

How do I become a member?
You become a member by applying via our membership page. When your application is approved we’ll send you an invoice with the membership fee along with your membership credentials and booking instructions. When your membership fee is paid you’re welcome to use our facilities!

Can I visit the workshop before I become a member?
You are welcome to book an appointment to look at Fanzineverkstaden.
Feel free to read about the workshop space and the machine park on our workshop page.

Can I bring a friend to the workshop?
No, the membership in Fanzineverkstaden is private. If you need help carrying things, someone can of course help you to and from Fanzineverkstaden, but the person can’t stay to keep you company or use the facilities (unless they become a member themselves).

Can you print things for me?
No.

Can you make my print files for me?
No. However, we can help with tips and advice if you are unsure of how to proceed.

I run my own business and want to print business materials! Can I become a member?
Fanzineverkstaden is not for self-employed people to only print material directly connected to their business, e.g. business cards, merch, other advertising materials and orders. So no, if you plan to only print business-related stuff then Fanzineverkstaden is not for you. You can use the Medialab at Stadsbiblioteket for that type of work.

MEMBER SPECIFIC QUESTIONS

Do you have a price list for materials?
Yes! You can find it here.

How often do you send out usage-based invoices?
A couple of times a year. How often it is depends entirely on the time we have to spend on the workshop.